Retour sturen-Herroepingsrecht

Voor particuliere kopers hanteren wij de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst product.

Wat wij WEL terug nemen zijn:

  • Producten die ongebruikt zijn
  • Producten die compleet retour ontvangen zijn.
  • Producten die in originele verpakking zitten.
  • Producten die binnen 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die voldoende gefrankeerd zijn.

Wat wij NIET terug nemen zijn:

  • Producten die niet volledig retour ontvangen zijn.
  • Producten die buiten de 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die niet in originele verpakking zitten.
  • Producten die niet voldoende gefrankeerd zijn bij terug sturen.


Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@dsignit.eu. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten gemiddeld € 6,50 tot maximaal € 50 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: n.v.t.
Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan
Maxwellstraat 12
2014 KP  Haarlem
info(@)kunsthaag.eu

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud: 
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 


- Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is